Pobranie narzędzia możliwe tylko dla zarejestrowanych użytkowników repozytorium

Nazwa narzędzia (oryginału) Kwestionariusz Etyk
Autor (autorzy) Bogdan Wojciszke i Wiesław Baryła
Materiały źródłowe Wojciszke, B., Baryła, W. (2000). Potoczne rozumienie moralności: pięć kodów etycznych i narzędzie ich pomiaru. Przegląd Psychologiczny, 43, 395-421.
Mierzony konstrukt Kwestionariusz mierzący stopień wiary osób badanych w każdy z pięciu kodów etycznych: Etyki Dobra Powszechnego, Etyki Autonomii, Etyki Kolektywizmu, Etyki Godności, Etyki Produktywności.
Opis narzędzia Liczba pozycji składających się na poszczególne skale wynosi: 21 dla Etyki Autonomii, 20 dla Skali Etyki Kolektywizmu, 22 dla Skali Etyki Dobra Powszechnego, 22 dla Skali Etyki Godności oraz 22 dla Skali Etyki Produktywności.
Zastosowanie narzędzia Kwestionariusz Etyk może być wykorzystywany zarówno w diagnozie indywidualnej, jak i badaniach naukowych, do pomiaru stopnia wiary w każdy z pięciu kodów etycznych. Badanie indywidualne lub grupowe, czas badania: około 25 minut. Użytkownikami testu mogą być psychologowie lub studenci psychologii.
Informacje dodatkowe KLUCZ DO OBLICZEŃ: Uwaga: Trzy pierwsze pozycje mają charakter buforowy i nie wchodzą w skład żadnej skali. Do Skali Etyki Autonomii wchodzą następujące pozycje: 4*, 5, 13*, 14*, 16*, 20*, 21*, 54, 57, 58, 68, 69*, 70, 89, 90*, 94*, 96, 100, 108*, 109 i 110* (pozycje oznaczone gwiazdką są punktowane odwrotnie); do Skali Etyki Kolektywizmu – 6*, 9, 42*, 43, 47*, 41*, 52*, 59, 60, 61, 65*, 76, 77, 81, 82*, 83*, 85*, 86*, 88* i 91; do Skali Etyki Dobra Powszechnego – 8*, 25, 26, 53*, 55*, 56, 62*, 64*, 67, 71, 73, 74*, 80*, 87*, 92, 93*, 97, 99*, 101*, 103 i 107; do Skali Etyki Godności – 11, 17*, 19, 23, 24*, 29, 32*, 33, 34, 37*, 38, 40*, 45, 46*, 49, 50*, 63*, 84*, 95, 98, 102*, 105; do Skali Etyki Produktywności – 7*, 10, 12*, 15, 18, 22*, 27, 28*, 30*, 31, 35*, 36, 39*, 41, 44, 48*, 66*, 75, 78*, 79*, 104 i 106*.
Arkusz narzędzia