Pobranie narzędzia możliwe tylko dla zarejestrowanych użytkowników repozytorium

Nazwa narzędzia (oryginału) Kwestionariusz przekonań politycznych
Autor (autorzy) Bogdan Wojciszke
Materiały źródłowe Czarnek, G., Dragon, P., Szwed, P., & Wojciszke, B. (2017). Kwestionariusz przekonań politycznych: własności psychometryczne. Psychologia Społeczna, 41, 205–222. doi: 10.7366/1896180020174108
Mierzony konstrukt Kulturowe i ekonomiczne przekonania polityczne.
Opis narzędzia Na kwestionariusz składają się cztery podwymiary: fundamentalizm religijny (6 pozycji) i ksenofobia (3 pozycje), tworzące wymiar przekonań kulturowych, oraz akceptacja kapitalizmu (3 pozycje) i antyinterwencjonizm (7 pozycji), tworzące wymiar przekonań ekonomicznych. Badani określają stopień zgody z podanymi twierdzeniami przy pomocy pięciopunktowej skali Likerta.
Zastosowanie narzędzia Kwestionariusz można stosować w badaniach naukowych. Własności psychometryczne kwestionariusza zostały opisane w artykule (patrz materiały źródłowe).
Arkusz narzędzia