Pobranie narzędzia możliwe tylko dla zarejestrowanych użytkowników repozytorium

Nazwa narzędzia (oryginału) Kwestionariusz Ruminacji
Autor (autorzy) Wiesław Baryła i Bogdan Wojciszke
Materiały źródłowe Baryła, W., Wojciszke, B. (2005). Kwestionariusz ruminacji. Studia Psychologiczne, 43, 5-22.
Mierzony konstrukt Kwestionariusz Ruminacji przeznaczony jest do mierzenia indywidualnych różnic w częstości nawracania niechcianych, negatywnych myśli na temat własnej osoby i świata społecznego.
Opis narzędzia Na KR składają się dwie skale po 10 pozycji – Skala Ruminacji o Sobie oraz Skala Ruminacji o Świecie Społecznym. Wskaźniki rzetelności w połączonych pierwszych trzech badanych próbach wyniosły: dla Skali Ruminacji o Sobie – 0,89, zaś dla Skali Ruminacji o Świecie Społecznym – 0,88. Kolejne badania potwierdzają wysoką rzetelność skal składowych. Oba rodzaje ruminacji okazały się skorelowane z lękiem, depresją i obniżonym nastrojem. Ruminacja o sobie silniej wiązała się z obniżeniem samooceny i satysfakcji z osobistych dziedzin życia, zaś ruminacja o świecie silniej wiązała się z narzekaniem na świat, wiarą w jego niesprawiedliwość.
Zastosowanie narzędzia Kwestionariusz Ruminacji może być wykorzystywany zarówno w diagnozie indywidualnej, jak i badaniach naukowych, do pomiaru indywidualnych różnic w częstości nawracania niechcianych, negatywnych myśli na temat własnej osoby i świata społecznego. Badanie indywidualne lub grupowe, czas badania: około 10 minut. Użytkownikami testu mogą być psychologowie lub studenci psychologii.
Arkusz narzędzia