Pobranie narzędzia możliwe tylko dla zarejestrowanych użytkowników repozytorium

Nazwa narzędzia (oryginału) Kwestionariusz Stylów Autoprezentacji
Autor (autorzy) Bogdan Wojciszke
Materiały źródłowe Wojciszke, B. (2002). Autopromocja i autodeprecjacja: Kwestionariusz Stylów Autoprezentacji. Psychologia Jakości Życia, 1, 145-171.
Mierzony konstrukt Kwestionariusz mierzący nawykową tendencję do stosowania dwóch stylów autoprezentacji taktycznej: autopromocji (Skala Autopromocji – SAP) oraz autodeprecjacji (Skala Autodeprecjacji – SAD).
Opis narzędzia Do każdej ze skal zakwalifikowano po 15 pozycji. Obie skale – Skala Autopromocji oraz Skala Autodeprecjacji – uzyskały zadowalające wskaźniki rzetelności (zgodności wewnętrznej) – od 0,79 do 0,87, a także okazały się być stabilne czynnikowo. Korelaty skal świadczące o trafności teoretycznej skal okazały się zgodne z oczekiwaniami – SAP koreluje dodatnio m.in. z samooceną, narcyzmem, potrzebą osiągnięć i przypisywaniem sobie cech stereotypowo męskich i kompetencji; SAD koreluje dodatnio z przypisywaniem sobie moralności i chroniczną tendencją do narzekania, a ujemnie z samooceną, narcyzmem, przypisywaniem sobie kompetencji i cech stereotypowo męskich.
Zastosowanie narzędzia Kwestionariusz Stylów Autoprezentacji może być wykorzystywany zarówno w diagnozie indywidualnej, jak i badaniach naukowych, do pomiaru nawykowej tendencji do stosowania dwóch stylów autoprezentacji taktycznej (autopromocji oraz autodeprecjacji). Badanie indywidualne lub grupowe, czas badania: około 10 minut. Użytkownikami testu mogą być psychologowie lub studenci psychologii.
Arkusz narzędzia