Pobranie narzędzia możliwe tylko dla zarejestrowanych użytkowników repozytorium

Nazwa narzędzia (oryginału) Skala do pomiaru poczucia samotności De Jong Gierveld
Autor (autorzy) polskiej adaptacji Paweł Grygiel, Grzegorz Humenny, Sławomir Rębisz, Piotr Świtaj, Justyna Sikorska
Autor (autorzy) Jenny de Jong-Gierveld, Frans Kamphuis
Materiały źródłowe Grygiel P., Humenny G., Rębisz S., Świtaj P., Sikorska-Grygiel J., Validating the Polish adaptation of the 11-item De Jong Gierveld Loneliness Scale, European Journal of Psychological Assessment, Hogrefe Publishing, 2012, s.1-11, ISSN 1015-5759, ISSN-L 1015-5759, DOI: 10.1027/1015-5759/a000130
Mierzony konstrukt Skala służąca do pomiaru poczucia samotności.
Opis narzędzia Narzędzie składa się z 11 twierdzeń i jest częściowo zbalansowane, 6 itemów zawiera zdania negatywnie sformułowane, opisujące brak satysfakcji z kontaktów społecznych, a pozostałe 5 – pozytywnie sformułowanych – mierzy satysfakcję związaną z relacjami interpersonalnymi. Osoba badana proszona jest o wskazanie, w jakim stopniu twierdzenia wyrażają jej obecną sytuację i odczucia. Odpowiedzi udzielać można na skali 5-stopniowej: od „zdecydowanie tak” do „zdecydowanie nie”. Narzędzie cechuje się dobrymi właściwościami psychometrycznymi (rzetelność, homogeniczność, trafność). Współczynnik wewnętrznej stabilności alfa Cronbacha skali jest wysoki (α = 0,89), podobnie jak wartość średniej korelacji międzypozycyjnej (r = 0,42) oraz współczynnik homogeniczności H Loevinger (H = 0,47). Zgodnie z założeniami skala koreluje ze skalą samotności UCLA (r = 0,82), sieci społecznych Lubbena – LSNS (r = -0,54), samooceny Rosenberga - SES (r = -0,56), depresji Becka – BDI (r = 0,46), depresji CES-D (r = 0,54) oraz czterema subskalami Berlińskiej Skali Wsparcia Społecznego – BSSS: odczuwanym dostępnym wsparciem emocjonalnym (r = -0,6), odczuwanym dostępnym wsparciem instrumentalnym (r = -0,64), zapotrzebowaniem na wsparcie (r = -0,11) oraz poszukiwaniem wsparcia (r = -0,30). Konfirmacyjna analiza czynnikowa przeprowadzona w oparciu o macierz korelacji polichorycznej oraz estymator ważonych najmniejszych kwadratów ze skorygowaną średnią i odchyleniem standardowym (WLSMV) wskazuje, że modelem najlepiej dopasowanym do danych jest model typu bi-factor, zakładający istnienie „mocnego” czynnika ogólnego oraz dwóch ortogonalnych czynników swoistych. Skala jest więc jest zasadniczo jednowymiarowa i mierzy przede wszystkim zgeneralizowane poczucie samotności. Badanie indywidualne lub grupowe, czas badania: ok. 5 minut. Użytkownikami testu mogą być psychologowie lub studenci psychologii.
Zastosowanie narzędzia Skala samotności De Jong Gierveld może być wykorzystywana zarówno w diagnozie indywidualnej, jak i badaniach naukowych, do pomiaru poczucia samotności.
Informacje dodatkowe Procedura tłumaczenia: tłumaczenie skali z języka angielskiego na język polski oparte zostało na metodzie tłumaczenia zwrotnego („back-translation”). Dodatkowo jakość tłumaczenia zweryfikowano wśród studentów anglistyki posługując się metodą zróżnicowanego funkcjonowania pozycji testowej („differential item functioning” - DIF) oraz procedurą SIBTEST.
Arkusz narzędzia