Pobranie narzędzia możliwe tylko dla zarejestrowanych użytkowników repozytorium

Nazwa narzędzia (oryginału) Skala Orientacji Pozytywnej
Autor (autorzy) polskiej adaptacji Mariola Łaguna, Piotr Oleś, Dorota Filipiuk
Autor (autorzy) Gian Vittorio Caprara i współpracownicy
Materiały źródłowe Łaguna, M., Oleś, P. K., Filipiuk, D. (2011). Orientacja pozytywna i jej pomiar: Polska adaptacja Skali Orientacji Pozytywnej. Studia Psychologiczne, 49 (4), 47-54.
Mierzony konstrukt Skala służy do badania pozytywnej orientacji jako podstawowej tendencji do zauważania i przywiązywania wagi do pozytywnych aspektów życia, doświadczeń i samego siebie.
Opis narzędzia Zbudowana jest z 8 twierdzeń, wszystkie mają charakter diagnostyczny i mierzą jeden wspólny wymiar. Osoba badana jest proszona o wskazanie, w jakim stopniu zgadza się z każdym z nich. Odpowiedzi udzielane są na skali pięciostopniowej od 1 do 5. Jedno twierdzenie jest odwracane (pozycja 4) przed obliczeniem wyniku ogólnego.
Zastosowanie narzędzia Skala może być wykorzystywana w diagnozie indywidualnej jak i badaniach naukowych do pomiaru pozytywnej orientacji. Użytkownikami testu mogą być psychologowie lub studenci psychologii.
Arkusz narzędzia