Pobranie narzędzia możliwe tylko dla zarejestrowanych użytkowników repozytorium

Nazwa narzędzia (oryginału) Skala Potrzeby Domknięcia Poznawczego – polska adaptacja
Autor (autorzy) polskiej adaptacji Marcin Jaworski
Autor (autorzy) Arie Kruglanski, Donna Webster i Adena Klem
Materiały źródłowe Jaworski, M. (1998). Polska adaptacja Skali Potrzeby Domknięcia Poznawczego. Przegląd Psychologiczny, 41, 1/2, 151-163.
Mierzony konstrukt Skala Potrzeby Domknięcia Poznawczego to narzędzie do pomiaru względnie stałych i międzyosobniczych różnic w zakresie szczególnego rodzaju motywacji poznawczej – potrzeby domknięcia poznawczego.
Opis narzędzia Skrócona wersja skali składa się z 20 twierdzeń, a badani udzielają odpowiedzi na 6-punktowej skali. Oryginalna wersja skali składa się z 42 twierdzeń. Wartość współczynnika rzetelności dla skróconej wersji skali wyniosła 0,86, co wskazuje, że skala charakteryzuje się zadowalającą spójnością wewnętrzną i jest narzędziem rzetelnym. Wartość alfy Cronbacha dla 42-twierdzeniowej wersji skali wyniosła jedynie 0,78. W przypadku skróconej wersji skali, w zakresie formułowania sądów, jednostki z silną potrzebą domknięcia poznawczego wykazują szczególną skłonność do opierania swych sądów na informacjach, które są w danym momencie przystępne pamięciowo lub docierają, jako pierwsze w sekwencji informacji. Jednostki takie są także bardziej podatne na "priming" oraz wykazują silniejszy efekt pierwszeństwa. Wyniki potwierdzają trafność teoretyczną zmodyfikowanej wersji skali.
Zastosowanie narzędzia Skala Potrzeby Domknięcia Poznawczego może być wykorzystywana zarówno w diagnozie indywidualnej, jak i badaniach naukowych, do pomiaru względnie stałych różnic w zakresie szczególnego rodzaju motywacji poznawczej – potrzeby domknięcia poznawczego. Badanie indywidualne lub grupowe, czas badania: około 15 minut. Użytkownikami testu mogą być psychologowie lub studenci psychologii.
Arkusz narzędzia