Pobranie narzędzia możliwe tylko dla zarejestrowanych użytkowników repozytorium

Nazwa narzędzia (oryginału) Skala Samooceny SES Morrisa Rosenberga – polska adaptacja
Autor (autorzy) polskiej adaptacji Mariola Łaguna, Kinga Lachowicz-Tabaczek, Irena Dzwonkowska
Autor (autorzy) Morris Rosenberg
Materiały źródłowe Łaguna, M., Lachowicz-Tabaczek, K., Dzwonkowska, I. (2007). Skala samooceny SES Morrisa Rosenberga – polska adaptacja metody. Psychologia Społeczna, 2, 164-176.
Mierzony konstrukt Skala pozwala mierzyć ogólny poziom samooceny, czyli stosunek do własnej osoby, ujawniany w samoopisie, który jest traktowany jako stosunkowo stała cecha, a nie chwilowy stan.
Opis narzędzia Skala jest zbudowana z 10 twierdzeń – osoba badana jest proszona o wskazanie, w jakim stopniu zgadza się z każdym z nich – odpowiedzi udziela się na skali czterostopniowej. Wyniki badań z wykorzystaniem polskiej adaptacji Skali Samooceny SES Rosenberga potwierdzają jej wysoką trafność – wiąże się ona w znacznym stopniu z Inwentarzem Poczucia Własnej Wartości Coopersmitha (SCEI), Skalą Samoopisu Dymkowskiego oraz Skalą Samooceny Asertywności; występują także związki między wynikami SES a wynikami uzyskiwanymi w Skali Próżności oraz Skali Samowystarczalności (składowymi Kwestionariusza Osobowości Narcystycznej). Trafność kryterialna została określona na podstawie związków między wynikami osób badanych uzyskanymi w polskiej wersji SES i w skalach mierzących funkcjonowanie zadaniowe, emocjonalne i społeczne, m.in. lękiem, złością, ciekawością, depresją, reaktywnością emocjonalną, funkcjonowaniem społecznym, nieśmiałością, towarzyskością, osamotnieniem, optymizmem, nadzieją, umiejscowieniem kontroli a także przekonaniem o własnej skuteczności. Wartość współczynnika rzetelności polskiej wersji metody w różnych badanych grupach wahała się od 0,81 do 0,83. Stwierdzono także dość satysfakcjonującą stabilność narzędzia.
Zastosowanie narzędzia Skala Samooceny SES Morrisa Rosenberga może być wykorzystywana zarówno w diagnozie indywidualnej, jak i badaniach naukowych, do pomiaru ogólnego poziomu samooceny. Badanie indywidualne lub grupowe, czas badania: około 5 minut. Użytkownikami testu mogą być psychologowie lub studenci psychologii.
Arkusz narzędzia