Pobranie narzędzia możliwe tylko dla zarejestrowanych użytkowników repozytorium

Nazwa narzędzia (oryginału) Skala TIPI-PL
Autor (autorzy) polskiej adaptacji Agnieszka Sorokowska, Aleksandra Słowińska, Anita Zbieg, Piotr Sorokowski
Autor (autorzy) Gosling, S.D., Rentfrow, P.J., Swann, W.B. Jr.
Materiały źródłowe Sorokowska, A., Słowińska A., Zbieg A., Sorokowski, P. (2014). Polska adaptacja testu Ten Item Personality Inventory (TIPI) – TIPI-PL – wersja standardowa i internetowa. Wrocław: WrocLab.
Mierzony konstrukt Skala dokonuje pomiaru cech „Wielkiej Piątki” (neurotyczność, ekstrawersja, sumienność, otwartość na doświadczenie, oraz ugodowość; Costa i McCrae, 1992).
Opis narzędzia Inwentarz ten składa się z 10 stwierdzeń rozpoczynających się od słów: Spostrzegam siebie jako osobę. Osoba badana jest proszona o ustosunkowanie się do każdego samoopisu na 7 stopniowej skali Likerta (od 1-Zdecydowanie się nie zgadzam do 7 - Zdecydowanie się zgadzam).
Zastosowanie narzędzia Dzięki satysfakcjonującym parametrom psychometrycznym skali TIPI-PL, możliwe jest uzyskanie obrazu osobowości o precyzji wystarczającej do zastosowań naukowych. Dodatkowo, treściwość inwentarza pozwala na zbadanie osobowości w bardzo krótkim czasie. Dzięki temu test ten wydaje się być idealnym narzędziem w różnego rodzaju zastosowaniach: • w badaniach wśród osób mających problemy ze skupieniem uwagi na dłuższy czas np. osób starszych, dzieci, pacjentów z różnego rodzaju problemami psychologicznymi; • w projektach, w których uczestnicy oceniają cechy większej liczby osób lub cechy innych osób przy wielu okazjach; • w badaniach wymagających wielokrotnego dokonywania oceny własnej osobowości; • w prowadzonych na dużą skalę badaniach ankietowych; • w badaniach pilotażowych; • w badaniach prowadzonych za pomocą mediów (np. telefonu lub Internetu), kiedy wykorzystanie długich narzędzi wiąże się z ryzykiem nieukończenia badania przez respondentów; • w projektach międzykulturowych, ze względu na istnienie wielu wersji językowych arkusza.
Informacje dodatkowe Najpopularniejszą krótką metodą pomiaru cech „Wielkiej Piątki” (neurotyczność, ekstrawersja, sumienność, otwartość na doświadczenie, oraz ugodowość; Costa i McCrae, 1992) jest „Ten-Item Personality Inventory” (TIPI) (Gosling, Rentfrow, Swann Jr., 2003). Badania pokazują, że ten zajmujący dwie minuty test jest stosunkowo trafnym i rzetelnym narzędziem pomiaru osobowości w badaniach naukowych. Celem prowadzonych przez nas analiz było zbadanie trafności i rzetelności polskiej wersji inwentarza osobowości TIPI. Ponadto, weryfikowaliśmy ekwiwalencję polskiej wersji arkusza w formie klasycznego kwestionariusza typu papier-ołówek i form internetowych. Przeprowadziliśmy siedem badań, w których sumarycznie, wzięło udział 1772 studentów wrocławskich uczelni. Efektem zaprezentowanych prac jest powstanie arkusza TIPI-PL. Badanie indywidualne lub grupowe, czas badania: około 2 minut. Użytkownikami testu mogą być psychologowie lub studenci psychologii.
Arkusz narzędzia