Pobranie narzędzia możliwe tylko dla zarejestrowanych użytkowników repozytorium

Nazwa narzędzia (oryginału) Skala Wiary w Grę o Sumie Zerowej
Autor (autorzy) Joanna Różycka i Bogdan Wojciszke
Materiały źródłowe Różycka, J., Wojciszke B. (2010). Skala wiary w grę o sumie zerowej. Studia Psychologiczne, 48, 35-46.
Mierzony konstrukt Skala służąca do pomiaru ogólnego przekonania, że życie jest grą o sumie zerowej, czyli ukrytego założenia, że zysk lub sukces jednej osoby możliwy jest jedynie kosztem straty lub porażki innej osoby.
Opis narzędzia Skala składa się z 12 pozycji, a badani udzielają odpowiedzi na 7-punkowej skali Likerta. Skala Wiary w Grę o Sumie Zerowej, wraz ze Skalą Zaufania Interpersonalnego, Skalą Bilansu Wymiany Społecznej oraz Skalą Samooceny tworzy Kwestionariusz Opinii o Świecie Społecznym. Skala ma zadowalające parametry psychometryczne – umiarkowanie wysoką zgodność wewnętrzną – w granicach od 0,70 do 0,87 dla różnych prób polskich oraz od 0,67 do 0,84 dla różnych prób międzynarodowych. Osoby, które wierzą, że życie jest grą o sumie zerowej delegitymizują system społeczny oraz wierzą w niesprawiedliwość świata społecznego. Wiara w grę o sumie zerowej ujemnie korelowała z samooceną, poczuciem satysfakcji życiowej i odczuwaniem szczęścia, a pozytywnie z takimi emocjami jak smutek i niepokój oraz tendencją do ruminacji. Dodatkowo, wystąpiła dodatnia korelacja wiary w grę o sumie zerowej z normą wzajemności negatywnej oraz brak korelacji z normą wzajemności pozytywnej i dodatnia korelacja z wymiarem cynizmu społecznego. Wierze w grę o sumie zerowej towarzyszy także niskie zaufanie do innych, poczucie straty, niska satysfakcja z wymiany społecznej, zewnętrzne poczucie kontroli oraz pesymistyczne nastawienie do świata.
Zastosowanie narzędzia Skala Wiary w Grę o Sumie Zerowej może być wykorzystywana zarówno w diagnozie indywidualnej, jak i badaniach naukowych, do pomiaru ogólnego przekonania, że życie jest grą o sumie zerowej. Badanie indywidualne lub grupowe, czas badania: około 5 minut. Użytkownikami testu mogą być psychologowie lub studenci psychologii.
Arkusz narzędzia