Pobranie narzędzia możliwe tylko dla zarejestrowanych użytkowników repozytorium

Nazwa narzędzia (oryginału) Skale do Pomiaru Nastroju i Sześciu Emocji
Autor (autorzy) Bogdan Wojciszke i Wiesław Baryła
Materiały źródłowe Wojciszke, B., Baryła, W. (2005). Skale do pomiaru nastroju i sześciu emocji. Czasopismo Psychologiczne, 11, 31-47.
Mierzony konstrukt Skale służące do pomiaru nastroju oraz sześciu emocji – dwóch pozytywnych: radości i miłości oraz czterech negatywnych: strachu, gniewu, poczucia winy i smutku.
Opis narzędzia Skala Nastroju Ogólnego składa się z 10 twierdzeń sformułowanych w taki sposób, by wyrażały ogólny nastrój pozytywny lub negatywny, choć nie specyficzne emocje. Badani udzielają odpowiedzi na 5-punktowej skali. Skale Nastroju Pozytywnego i Negatywnego są listami przymiotnikowymi – zawierają 10 przymiotników pozytywnych i negatywnych określających nastrój. Zadaniem osób badanych jest zaznaczenie wszystkich określeń, które trafnie wyrażają ich nastrój. Kwestionariusz Emocji składa się z 24 przymiotników oznaczających nazwy dyskretnych emocji, po cztery na każdą z sześciu emocji głównych – badani udzielają odpowiedzi na 7-punktowej skali. Skonstruowane skale cechują się wysoką (a w przypadku nastroju ogólnego – bardzo wysoką) rzetelnością w sensie zgodności wewnętrznej. Wartości współczynników rzetelności wahały się w granicach: od 0,75 do 0,96 w przypadku nastroju, oraz od 0,55 do 0,91 w przypadku emocji. Nastrój wiąże się ze Skalami Obniżania i Podwyższania Nastroju, a także ze Skalą Narzekania oraz Skalą Ruminacji o Sobie. Skala Nastroju Ogólnego dość silnie korelowała z ogólną satysfakcją z życia, przekonaniem, że świat społeczny jest niesprawiedliwy oraz z przekonaniem, że inni ludzie nas dowartościowują. O trafności Kwestionariusza Emocji świadczy korelacja z nawykowymi skłonnościami do podwyższania i obniżania nastroju; w przypadku chronicznego narzekania i ruminacji, obie te zmienne korelują wyłącznie z negatywnymi emocjami. Częstość emocji koreluje także w znacznym stopniu z satysfakcją z życia oraz samooceną i poczuciem dowartościowania przez innych.
Zastosowanie narzędzia Skale do Pomiaru Nastroju i Sześciu Emocji mogą być wykorzystywane zarówno w diagnozie indywidualnej, jak i badaniach naukowych, do pomiaru nastroju oraz sześciu emocji (dwóch pozytywnych i czterech negatywnych). Badanie indywidualne lub grupowe, czas badania: około 20 minut. Użytkownikami testu mogą być psychologowie lub studenci psychologii.
Arkusz narzędzia