Pobranie narzędzia możliwe tylko dla zarejestrowanych użytkowników repozytorium

Nazwa narzędzia (oryginału) Skale do Pomiaru Orientacji Sprawczej i Wspólnotowej
Autor (autorzy) Bogdan Wojciszke i Monika Szlendak
Materiały źródłowe Wojciszke, B., Szlendak, M. (2010). Skale do pomiaru orientacji sprawczej i wspólnotowej. Psychologia Społeczna, 5, 57-70.
Mierzony konstrukt Skale do pomiaru orientacji sprawczej (definiowanej jako koncentracja na sobie i własnych celach), orientacji wspólnotowej (definiowanej jako koncentracja na innych ludziach i relacjach interpersonalnych), sprawczości niepohamowanej (nadmierna koncentracja na własnym JA połączona z ignorowaniem relacji społecznych) oraz wspólnotowości niepohamowanej (nadmierna koncentracja na innych połączona z ignorowaniem własnej sprawczości).
Opis narzędzia Skale Sprawczości i Wspólnotowości składa się z 30 określeń różnych cech, zaś Skale Niepohamowanej Sprawczości i Wspólnotowości składają się z 22 twierdzeń – w przypadku obu skal badani udzielają odpowiedzi na 7-punktowej skali. W przypadku Skal Wspólnotowości i Sprawczości, uzyskano bardzo wysokie wskaźniki zgodności wewnętrznej: 0,92 dla Skali Wspólnotowości oraz 0,90 dla Skali Sprawczości. W przypadku Skal Niepohamowanej Wspólnotowości i Niepohamowanej Sprawczości uzyskano umiarkowanie wysokie wskaźniki zgodności wewnętrznej: 0,86 dla Skali Niepohamowanej Wspólnotowości oraz 0,73 dla Skali Niepohamowanej Sprawczości. Skala Sprawczości jest silnie skorelowana ze Skalą Męskości Sandry Bem, a wcale ze Skalą Kobiecości tej autorki. Dla Skali Niepohamowanej Sprawczości, korelacja z męskością jest znacznie mniejsza, kiedy metodą korelacji częściowej kontroluje się wpływ umiarkowanej postaci sprawczości. Podobnie Skala Wspólnotowości jest silnie powiązana ze Skalą Kobiecości, a wcale ze Skalą Męskości. Skale Sprawczości i Wspólnotowości są też logicznie powiązane z cechami Wielkiej Piątki. Sprawczość w wersji zarówno umiarkowanej, jak i niepohamowanej dodatnio koreluje z typem osobowości A i zadaniowymi reakcjami na stres, podczas gdy emocjonalne reakcje na stres ujemnie wiążą się ze sprawczością, wcale nie wiążą się ze wspólnotowością, a dodatnio ze wspólnotowością niepohamowaną.
Zastosowanie narzędzia Skale do Pomiaru Orientacji Sprawczej i Wspólnotowej mogą być wykorzystywane zarówno w diagnozie indywidualnej, jak i badaniach naukowych, do pomiaru orientacji sprawczej, wspólnotowej oraz sprawczości i wspólnotowości niepohamowanej. Badanie indywidualne lub grupowe, czas badania: około 20 minut. Użytkownikami testu mogą być psychologowie lub studenci psychologii.
Arkusz narzędzia