Pobranie narzędzia możliwe tylko dla zarejestrowanych użytkowników repozytorium

Nazwa narzędzia (oryginału) Skale Regulacji Nastroju
Autor (autorzy) Bogdan Wojciszke
Materiały źródłowe Wojciszke, B. (2003). Treść skal Regulacji Nastroju. W: Marszał-Wiśniewska, M., Klonowicz, T., Fajkowska-Stanik, M. (red.). Psychologia różnic indywidualnych (s. 163-179). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Mierzony konstrukt Skale służące do pomiaru osobowościowego zróżnicowania w zakresie skłonności do zabiegów podwyższających nastrój oraz do zabiegów obniżających nastrój.
Opis narzędzia Skale Regulacji Nastroju (Skala Podwyższania Nastroju i Skala Obniżania nastroju) składają się z 30 twierdzeń. Osoby badane, proszone są o odpowiedź na pytanie, jak często stosują każdy z zabiegów opisanych w poszczególnych twierdzeniach kwestionariusza na 5-stopniowej skali. Zgodność wewnętrzna obu skal okazała się wysoka, niezależnie od metody jej estymacji. Współczynniki alfa Cronbacha wahały się od 0,81 do 0,84 dla Skali Podwyższania Nastroju oraz od 0,89 do 0,90 dla Skali Obniżania Nastroju (w przypadku dwóch pierwszych badanych prób). Wysoka okazała się także stabilność wyników skal w czasie. Skala Obniżania Nastroju ujemnie koreluje z nastrojem ogólnym, nastrojem pozytywnym oraz z dwoma mierzonymi emocjami pozytywnymi; dodatnio zaś koreluje z nastrojem negatywnym i czterema emocjami negatywnymi. Skala Podwyższania Nastroju dodatnio koreluje z nastrojem ogólnym, nastrojem pozytywnym oraz z dwoma mierzonymi emocjami pozytywnymi, ujemnie zaś koreluje z nastrojem negatywnym i czterema emocjami negatywnymi. Sprawdzono także związki obu skal z depresją, oceną satysfakcji z życia, sposobami reagowania na stres oraz neurotyzmem, ekstrawersją i aprobatą społeczną.
Zastosowanie narzędzia Skale Regulacji Nastroju mogą być wykorzystywane zarówno w diagnozie indywidualnej, jak i badaniach naukowych, do pomiaru osobowościowego zróżnicowania w zakresie skłonności do zabiegów podwyższających oraz obniżających nastrój. Badanie indywidualne lub grupowe, czas badania: około 15 minut. Użytkownikami testu mogą być psychologowie lub studenci psychologii.
Arkusz narzędzia