Pobranie narzędzia możliwe tylko dla zarejestrowanych użytkowników repozytorium

Nazwa narzędzia (oryginału) Trzy czynnikowa skala identyfikacji z grupą
Autor (autorzy) polskiej adaptacji Michał Bilewicz i Adrian Wójcik
Autor (autorzy) James Cameron
Materiały źródłowe Bilewicz, M., & Wójcik, A. (2010). Does identification predict community involvement? Exploring consequences of social identification among the Jewish minority in Poland. Journal of Community & Applied Social Psychology, 20, 72-79. wersja oryginalna: Cameron, J. E. (2004). A three-factor model of social identity. Self and Identity, 3, 239-262.
Mierzony konstrukt Siła identyfikacji z grupą własną (siła więzi z grupą, centralność tożsamości, afekt wobec grupy).
Opis narzędzia 12-itemowa skala identyfikacji Jamesa E. Camerona stanowiła pierwszą próbę pomiaru wielowymiarowej struktury identyfikacji z grupą własną. Wcześniej identyfikację traktowano jednowymiarowo, jako siłę przywiązania do grupy. Obecna skala pozwala wyróżnić trzy zasadnicze wymiary identyfikacji: siłę więzi z pozostałymi członkami grupy własnej; pozytywność emocji związanych z przynależnością do grupy; centralność przynależności do danej grupy w strukturze tożsamości człowieka. W wielu badaniach przeprowadzonych z zastosowaniem tej skali wykazano trójczynnikową strukturę narzędzia. Jest to skala ilościowa typu Lickerta. Wynikiem jest uśredniony ogólny wskaźnik identyfikacji (średnia ze wszystkich pozycji) oraz uśredniony wskaźnik siły więzi (pierwsze 4 pozycje skali); uśredniony wskaźnik centralności (drugie 4 pozycje skali); uśredniony wskaźnik afektu wobec grupy własnej (trzecie 4 pozycje skali).
Zastosowanie narzędzia Badania prowadzono na zróżnicowanych próbach. Było ono stosowane na reprezentatywnych próbach ogólnopolskich jako wskaźnik siły identyfikacji narodowej (badania Polski Sondaż Uprzedzeń 1 i Polski Sondaż Uprzedzeń 2 realizowane przez Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW, Golec de Zavala, Cichocka, & Bilewicz, 2013), oraz w badaniach przeprowadzonych na mniejszych próbach (np. członkowie mniejszości żydowskiej w Polsce, Bilewicz i Wójcik, 2010; działacze organizacji ekologicznych, Wójcik i Cisłak, 2013; studenci, Pietrzak i Mikołajczak, 2015; młodzi użytkownicy panelu internetowego, Maison i Baran, 2014). Badania prowadzono dotąd na próbach osób dorosłych.
Arkusz narzędzia