Pobranie narzędzia możliwe tylko dla zarejestrowanych użytkowników repozytorium

Nazwa narzędzia (oryginału) Zrewidowana Skala Wpływu Zdarzeń
Autor (autorzy) polskiej adaptacji Zygfryd Juczyński i Nina Ogińska-Bulik
Autor (autorzy) Daniel Weiss i Charles Marmar
Materiały źródłowe Juczyński, Z., Ogińska-Bulik, N. (2009). Pomiar zaburzeń po stresie traumatycznym – polska wersja Zrewidowanej Skali Wpływu Zdarzeń. Psychiatria, 6(1), 15-25.
Mierzony konstrukt Skala, służąca do pomiaru PTSD, powstała na bazie obserwacji osób ujawniających objawy stresu po urazie.
Opis narzędzia Skala składa się z 22 twierdzeń i uwzględnia trzy wymiary PTSD: Intruzję, Pobudzenie i Unikanie. Oceny dokonuje się na 5-stopniowej skali typu Likerta (0 – 4). Zgodność wewnętrzna, oceniona na podstawie współczynnika alfa Cronbacha, wynosi 0,92 dla całej skali, zaś dla Intruzji, Pobudzenia i Unikania – odpowiednio: 0,89, 0,85 oraz 0,78. Większość twierdzeń koreluje powyżej 0,60 z ogólnym wynikiem skali. Dwukrotne badanie 25-osobowej grupy strażaków w odstępie 14 dni dało także zadowalającej wyniki stałości, czyli 0,75 dla całej skali oraz 0,79, 0,76 i 0,68 dla trzech wymiarów. Trafność konwergencyjną ustalono, porównując uzyskane wyniki z liczbą doświadczonych zdarzeń traumatycznych – liczba zdarzeń koreluje umiarkowanie z wynikiem ogólnym, a w przypadku poszczególnych wymiarów: nieco wyżej z Pobudzeniem, niż z Intruzją, a najniżej z Unikaniem. Trafność kryterialną weryfikowano, korelując wyniki IES-R z wymiarami kwestionariusza do pomiaru stanu zdrowia psychicznego (GHQ-28) Goldberga i skali Mini-COPE oraz Mini-MAC. Badanie indywidualne lub grupowe, czas badania: około 10 minut. Użytkownikami testu mogą być psychologowie lub studenci psychologii.
Zastosowanie narzędzia Zrewidowana Skala Wpływu Zdarzeń może być wykorzystywana zarówno w diagnozie indywidualnej, jak i badaniach naukowych, do pomiaru PTSD.
Arkusz narzędzia